Contributie

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Opzegging is uitsluitend mogelijk per 31 december en gaat in per 1 januari van het daarop volgende jaar. De opzegging dient voor aanvang van het kalenderjaar schriftelijk of per email te geschieden bij de ledenadministratie. 

De contributie is per kalenderjaar verschuldigd.

De contributie is opgebouwd uit de clubcontributie en de bondscontributie

De voor het jaar 2019 vastgestelde contributies bedragen:

 

* Clubcontributie

• senior (17 jaar en ouder)          € 116,00

• juniorlid 13 tot en met 16 jaar  € 69,00

• juniorlid 12 jaar en jonger        € 57,00

Maatgevend is de situatie op 1 januari van het jaar

 

* Bondscontributie a € 16,00 per lid is inbegrepen in de hierboven vermelde contributie

 

Voor het uitvoeren van het voorjaarsonderhoud aan de tennisbanen, andere onderhoudswerkzaamheden en de bezetting van de kantine zal een beroep worden gedaan op de seniorleden.