Voorwaaden & Reglement tennisles

 

Aandachtspunten en voorwaarden in het reglement van tennisschool Houkes 

 • Het zomerseizoen start begin april en het winterseizoen start 1 oktober.
 • Een lesuur duurt 45 of 60 minuten.
 • De les gaat altijd door tenzij de trainer afmeld.
 • Een totale lesperiode bestaat uit 16 lessen voor zowel junior- als seniorleden.
 • Trainingen die op feestdagen vallen verschuiven automatisch.
 • Vóór aanvang van de eerste les zijn per trainer de weken, waarin geen les verzorgd kan worden, bepaald.
 • Het lesschema treft u aan op de website www.tcokko.nl
 • In vakantieperiodes van de plaatselijke lagere scholen wordt geen les gegeven, tenzij de trainer anders overlegd met de groep.
 • Voor lessen die door slechte weersomstandigheden in het zomerseizoen niet door kunnen gaan gelden de volgende  regels: de eerste “slecht weer les”  wordt ingehaald, de tweede niet, dus om en om.
 • In het winterseizoen worden alle lessen die door slechte weers-omstandigheden niet door kunnen gaan ingehaald.
 • Eenmaal aangevangen lessen die door het weer worden onderbroken worden niet ingehaald.
 • Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. Indien de groepsgrootte door omstandigheden kleiner wordt dan worden de lessen of het lestarief naar evenredigheid aangepast.
 • Absentie is voor rekening van de leerling.
 • Het totale trainingsbedrag dient binnen 14 dagen, na ontvangst van de factuur te worden voldaan.
 • Het spelen op goed schoeisel is verplicht. Outdoor schoenen (voor gravel) met licht profiel.
 • Bij tussentijdse beëindiging door cursist blijft het lesgeld verschuldigd.
 • De trainer/ster is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, nog voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
 • Voor ballen wordt gezorgd door de trainer.
 • ALLE ballen na gebruik op laten rapen, ook de ballen die buiten de hekken geslagen zijn!
 • Tennisbanen na gebruik door jeugdleden/volwassenen dienen geveegd te worden = verplicht voor ALLE LEDEN, ook voor ALLE jeugdleden.
 • S.v.p. niet telefoneren of roken tijdens de lessen.


 Algemeen

 

Les afzeggen en eventueel inhalen. Indien u de tennistraining om reden niet kan volgen wordt u verzocht de trainer hiervan bijtijds op de hoogte stellen, dan wel het antwoordapparaat van de trainers in te spreken. Gemiste trainingen kunnen niet worden ingehaald, tenzij er in een andere groep van ongeveer hetzelfde niveau ruimte is! Dit laatste gaat altijd in overleg met de trainer.

 

Leerling kan les niet bijwonen. Indien een leerling de les niet kan bijwonen moet dit zo spoedig gemeld worden bij de trainer. Er bestaat geen recht van de leerling op teruggave van lesgeld of een inhaalles. De trainer heeft de inspanningsverplichting – indien de leerling zich tijdig heeft afgemeld (minimaal de dag voorafgaand aan de les) – om waar mogelijk deze lessen te laten inhalen bij een andere groep. Dit kan alleen indien daar een leerling uitvalt en dit tijdig aangeeft! In het geval van een langdurige uitval door ziekte of blessure zal in overleg met de trainer bekeken worden of er lessen ingehaald kunnen worden. Ook dit hangt af of opengevallen plaatsten bij andere, geschikte, lessen hiervoor ingezet kunnen worden.

 

Uitval van lessen door arbeidsongeschiktheid van de tennistrainer. De lessen vervallen gedurende deze periode en zullen later worden gegeven. Indien de periode van arbeidsongeschiktheid langer dan 2 lessen lijkt te gaan duren zal het Bestuur i.s.m. de betreffende trainer moeten bekijken of voor vervanging zorg gedragen moet worden en zo ja, kán worden. Indien dit niet lukt zal worden overgegaan tot terugbetaling van lesgeld aan leerlingen.

 

Voor jeugdleden

Indien lessen uitvallen door slecht weer of door ziekte van trainer, zorgt de trainer zelf voor de communicatie hiervan naar de lessers. De trainer zorgt gedurende de 1
e 2 lessen van een periode alle 06-nrs/mail-adressen van de ouders/kinderen in hun groepen te verzamelen, door een briefje mee te geven waarop ouders dit kunnen noteren.
Dit om de juiste tel. nrs. te verkrijgen, waarop ouders/kinderen ook echt te bereiken zijn indien lessen uitvallen!! Ouders hebben een verantwoordelijkheid in deze!!  Elk kind dient zich af te melden voor de tennisles. Het 06 nummer en het emailadres van de trainer staan op de lijst met de lesindelingen en website en zijn dus bij iedereen bekend.

Slechte ballen of kapotte ballen netjes in de AFVALBAKKEN deponeren. Het is NIET TOEGESTAAN om de ballen zo ver mogelijk weg te slaan, zodat ze op het omliggende terrein terug te vinden zijn.

Geen trainingsballen uitlenen aan andere leden van TC Okko, die geen les hebben op dat moment. Iedereen die vrij komt tennissen, moet eigen ballen meenemen. Deze regel ook echt hanteren, omdat er heel veel ballen kwijtraken bij onze club. Alleen als er mensen zijn die tennissen grenzend aan een tennisveld waar les gegeven wordt, dan mogen trainingsballen wel uitgeleend worden!! (dit omdat de ballen anders door elkaar geraken)

Trainers proberen de kinderen ook te stimuleren om mee te doen aan de tenniscompetitie en aan activiteiten van de club.